Vartotojų ginčai su rangovais: pagrindinės šalių teisės ir pareigos

Dalintis:

Vartotojų aljansas jau trejus metus bendradarbiauja su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba – nagrinėja vartojimo ginčus ir atlieka ginčo šalių taikinimo procedūrą, kai ginčai kyla dėl sporto, kultūros ir pramogų renginių, vietinio ir išvykstamojo turizmo, grožio ir laisvalaikio paslaugų; pastato bendrojo naudojimo objektų administratorių, teikiančių bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) eksploatavimo paslaugas, veiksmų ar neveikimo.

Projekto vadovė, Vartotojų aljanso tarybos narė Agnė Černiauskaitė pastebi, kad nemažai ginčų kyla dėl netinkamai vykdomų rangos sutarčių, ypač dėl praleistų sutarčių terminų ar netinkamos darbų kokybės, ir primena pagrindines vartotojų bei rangovų teises ir pareigas, svarbiausius tinkamo sutarčių vykdymo aspektus.

 1. Pareiga atlikti darbą ir perduoti rezultatą

Rangovas įsipareigoja ne tik atlikti užsakytą darbą, bet ir sukurti bei faktiškai perduoti rezultatą vartotojui (užsakovui). Ši pareiga įtvirtinta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK), 6.645 straipsnyje. Jeigu daiktas buvo pagamintas naudojant rangovo medžiagas, rangovas užsakovui kartu su daiktu privalo perduoti ir nuosavybės teises į darbų rezultatą.

Rangos sutartis savo esme yra panaši į pirkimo-pardavimo sutartį dėl to, kad rangovas užtikrina sukurto daikto kokybę. Tai reiškia, kad vartotojas gali daiktą naudoti pagal paskirtį, jis atitinka sutartyje numatytus reikalavimus, o jei tokių nėra – įprastai tokiam darbo rezultatui taikomus kokybės reikalavimus.

 1. Užsakovo pareiga priimti daiktą ir už jį sumokėti

Vartotojas (užsakovas) įsipareigoja priimti darbą ir sumokėti už atliktą darbą, jei šis yra atliktas tinkamai (CK 6.655 str., CK 6.662 str.). Jei darbas atliktas nekokybiškai ir neatitinka sutartų sąlygų, vartotojas savo teises gali apginti teisės aktuose įtvirtintais būdais, kuriuos aptarsime toliau.

Priėmimo-perdavimo akto reikšmė. Vartotojui labai svarbu įvertinti darbų rezultatą, įsitikinti,  ar jis neturi trūkumų. Jei priėmimo-perdavimo akte nepaminėti akivaizdūs daikto trūkumai ir užsakovas priėmė atliktus darbus, jis nebegali reikšti pretenzijų. Tačiau svarbu paminėti, kad statybos rangos teisiniuose santykiuose neretai susiduriama su neakivaizdžiais arba tyčia paslėptais daikto trūkumais neretai. Neakivaizdiems, priešingai nei akivaizdiems trūkumams, taikoma kokybės garantija ir senatis (CK 6.666 str. 3,4 d., CK 6.667 str., CK 6.698 str. 1 d.).

 1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

Rangovas ir vartotojas (užsakovas) turi bendradarbiauti ir vienas kitam teikti su darbų atlikimu susijusią informaciją. Šalys gali susitarti, kad užsakovas rangovui atliekant darbus teiks tam tikrą pagalbą ir jei šios pareigos jis nevykdo – rangovas turi teisę reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius (pavyzdžiui, dėl prastovos patirtas išlaidas) (CK 6.660 str.).

Bendradarbiavimo pareiga yra glaudžiai susijusi su vartotojo informavimo pareiga. Tinkamas vartotojo informavimas labai svarbus, nes jis ne tik tiesiogiai veikia vartotojo apsisprendimą įsigyti prekes ar paslaugas, tačiau ir daro įtaką tinkamam sutarties vykdymui. Rangovas privalo  informuoti vartotoją apie aplinkybes, dėl kurių gali pasikeisti darbų kaina, nekokybiškas medžiagas, užsakovo paliepimų netinkamumą, apie atliekamus darbus ir naudojimąsi rezultatu.

Vartotojas savo ruožtu turi informuoti rangovą apie visas aplinkybes, kurios kelia grėsmę darbų atlikimui ir rezultato kokybei bei informuoti, jei negalės teikti pagalbos rangovui, jei dėl jos buvo susitarta sutartyje. Skirtingų rūšių rangos teisiniai santykiai gali suponuoti ir kitų pareigų atsiradimą, pavyzdžiui, statybos rangos atveju – vartotojas turi pareigą pasirūpinti atitinkamais statybos leidimais (CK 6.688 str. 2 d., Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 4 p.).

 1. Vartotojų teisių gynimo būdai

Vartotojų teisių gynimo būdai, kai atlikti darbai neatitinka sutarties arba jiems keliamų kokybės reikalavimų, panašūs į vartotojų teisių gynimo būdus, įsigijus netinkamos kokybės prekę. Vartotojai turi teisę reikalauti, kad rangovas:

 • neatlygintinai pašalintų trūkumus per protingą terminą;
 • sumažintų darbų kainą;
 • atlygintų darbų trūkumų pašalinimo išlaidas, jei sutartyje buvo numatyta užsakovo teisė pašalinti trūkumus.

A. Černiauskaitė primena, kad jei esminiai trūkumai nepašalinami, užsakovas turi teisę iškart nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti dėl netinkamo sutarties vykdymo atsiradusius nuostolius. Siekiant įvertinti, ar sutartis buvo vykdoma tinkamai, vartotojams derėtų atkreipti dėmesį, ar buvo tinkamai įgyvendintos aukščiau nurodytos pareigos.

   

  Vartotojų aljanso vykdomas projektas „Ginčo šalių sutaikinimas sprendžiant vartojimo ginčus neteisminiu būdu“ iš dalies finansuojamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos lėšomis.