Tapus įgaliotąja vartotojų asociacija LVOA vartotojų teises gins efektyviau

Dalintis:

2020 m. liepos mėnesį Vartotojų teisių apsaugos įstatyme[1] įtvirtinus naują vartotojų organizacijų kategoriją – įgaliotąsias vartotojų organizacijas, Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA) tapo pirmąją tokio tipo organizacija mūsų šalyje. Įgaliotosios vartotojų asociacijos statusas rodo, kad organizacija atitinka tam tikrus veiklos, patirties ir kompetencijos kriterijus. Taip pat, be įprastų vartotojų asociacijų veiklų tokių kaip vartotojų švietimas, taikomasis tarpininkavimas vartojimo ginčuose tarp pardavėjų/paslaugos teikėjų ir vartotojų, vartotojų teisių užtikrinimas konfliktinėse situacijose, prevencija, paslaugų prienamumo ir saugumo užtikrinimo ir kt., organizacija įgyja įgaliojimus atlikti tris svarbias papildomas funkcijas, padėsiančias užtikrinti vartotojų teisių apsaugą: ginti vartotojų viešą interesą, atstovauti vartotojams nagrinėjant ginčus ne teisme, ginti vartotojų interesus grupės ieškinio bylose.

Grupės ieškinio tikslas – padėti vartotojams  paprasčiau ir greičiau apginti pažeistas teises masinio pažeidimo atveju (kai keletas ieškovų atsakovui kelia tokius pat reikalavimus – pavyzdžiui, grąžinti pinigus neįvykus renginiui) . Tačiau ieškinį turi teikti ne mažiau 20 asmenų grupės ir jų teikimo procedūros pakankamai sudėtingos, reikalauja kompetentingo vadovavimo. Teisės aktuose įtvirtinus galimybę įgaliotosioms vartotojų asociacijoms dalyvauti grupės ieškinio bylose kaip grupės atstovėms, aktyviau bus ginamos vartotojų teisės pasinaudojant šia priemone, o vartotojų organizacijos galės labiau įsitraukti į vartotojų teisių apsaugos ir gynimo mechanizmus, tuo pačiu stiprėdamos pačios.

LVOA, siekdama efektyviai atstovauti vartotojams ir dalyvauti priimant viešuosius sprendimus, prisideda prie prioritetinių Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 m. programos tikslų – stiprinti vartotojų asociacijų vaidmenį bei tarptautinį ir ES bendradarbiavimą vartotojų apsaugos klausimais, didinti visuomenės informuotumą apie vartotojų teises bei akcentuoti vartotojų švietimo kaip visą gyvenimą trunkančio proceso, didinančio sąmoningumą ir formuojančio atitinkamus įgūdžius, svarbą. Asociacija dalyvauja teisėkūroje, vartotojų teisių apsaugos politikos formavime, deleguodama narius į Vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos, veikia Europos vartotojų organizacijos BEUC darbo grupėse, prie europinių institucijų (Europos Komisijos, direktoratų, agentūrų) sudarytose ekspertų grupėse, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete EESRK, vienijančiame darbdavių, darbuotojų bei kitų organizuotų pilietinės visuomenės grupių atstovus, vartotojų konsultacinėse grupėse tiek Lietuvos, tiek Europos lygmeniu. LVOA aktyviai veikia šiose srityse: transportas, finansinės paslaugos, turizmas, energetika, sveikata, el. prekyba, tvarumas, maistas, ne maisto prekės, teisės skaitmeninėje erdvėje, produktų saugumas, švietimas, duomenų apsauga ir kt.

Naujos funkcijos neteisminio ginčų nagrinėjimo procese

Vartotojų teisės Lietuvoje ginamos teismo ir ne teismo tvarka. Alternatyviai vartojimo ginčai ne teismo tvarka sprendžiami šiose institucijose: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje, Lietuvos banke, Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje ir Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje. Kilus ginčui tarp vartotojo ir verslo subjekto, vartotojas gali kreiptis į ginčą ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją. Prieš tai jis privalo raštu kreiptis į verslininką ir nurodyti savo reikalavimą, gavęs atsakymą pateikti jį ginčą nagrinėjančiai institucijai. Jei vartotojui netinka institucijos sprendimas, jis gali kreiptis į teismą.

LVOA, bendradarbiaudama su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, turi patirties nagrinėjant vartojimo ginčus ir atliekant taikinimo funkciją šiose srityse: sporto, kultūros ir pramogų renginių, vietinio ir išvykstamojo turizmo, grožio ir laisvalaikio paslaugų, pastato bendrojo naudojimo objektų administratorių, teikiančių bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) eksploatavimo paslaugas, veiksmų ar neveikimo.

LVOA siekdama užtikrinti efektyvesnį vartotojų interesų atstovavimą bei gynimą ir kitose vartotojams svarbiose srityse srityse, pateikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Lietuvos bankui ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pasiūlymus bendradarbiauti, įtraukiant vartotojų asociacijų atstovą į vartojimo ginčų nagrinėjimą šiose institucijose.


[1] Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. I-657, galiojanti redakcija, 131 straipsnis.