Vartotojų ginčai su pardavėjais: pagrindiniai aspektai

Dalintis:

Vartotojų aljansas trečius metus bendradarbiauja su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba – nagrinėja vartojimo ginčus ir atlieka vartojimo ginčo šalių taikinimo procedūrą.

Nagrinėjant vartojimo ginčus pastebėta, kad nemaža dalis ginčų kyla dėl netinkamo vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, vartotojų teisių gynimo būdų įsigijus nekokybišką prekę. Dėl to norime priminti pagrindinius šių rūšių vykdymo aspektus vartotojui ir pardavėjui sudarant paprastą ar nuotolinę pirkimo-pardavimo sutartį.

 

 1. Vartotojo informavimo pareiga

Pardavėjo pareiga ir vartotojo teisė gauti visą su preke ar paslauga susijusią informaciją yra įtvirtinta Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Civilinio kodekso 6.228(6), 6.228(7) ir 6.353 straipsniuose. Tinkamas vartotojo informavimo pareigos įgyvendinimas yra itin svarbus, nes jis tiesiogiai veikia vartotojo apsisprendimą įsigyti ir naudoti prekes. Įstatymuose įtvirtintas reikalavimas tinkamai pateikti informaciją reiškia, kad informacija turi būti pateikta aiškiu ir suprantamu vartotojui būdu, ji turi būti teisinga, išsami ir neklaidinanti, pateikta valstybine kalba (CK 6.228(6) str. 1 d.).

 

 1. Pareiga perduoti vartotojui prekę

Ši pareiga apima ne tik įpareigojimą perduoti vartotojui jo įsigytą prekę ar suteikti paslaugą, bet ir užtikrinti, kad daiktas yra tinkamos kokybės. Pardavėjas privalo pristatyti vartotojui jo įsigytus daiktus ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sutarties dėl prekės įsigijimo sudarymo, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Jeigu pardavėjas šios pareigos neįvykdo, pirkėjas turi teisę pareikalauti pardavėjo, kad prekė jam būtų pristatyta kuo greičiau. Jeigu pardavėjas nepristato daiktų per vartotojo nustatytą papildomą terminą, pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį (CK 6.359 str. 4 d.).

Pardavėjas, parduodamas pirkėjui prekę garantuoja, kad prekė atitinka kokybės ir sutartyje numatytus reikalavimus. Jei sutartyje atskirų nurodymų nėra, daiktas turi atitikti įprastus reikalavimus (CK 6.327 straipsnio 1 dalis). Nustačius, kad prekė turi gamybos broką (turėjo kokybės reikalavimų neatitikimų dar prieš pirkėjui ją įsigyjant), pirkėjas gali pasinaudoti CK 6.334 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pirkėjo teisių gynimo būdais, kai buvo įsigyta nekokybiška prekė (pakeisti nekokybišką daiktą tinkamos kokybės daiktu; sumažinti prekės kainą; pašalinti daikto trūkumus, atsisakyti sutarties ir susigrąžinti sumokėtą kainą). Svarbu atkreipti dėmesį, kad pirkėjas, reikšdamas pretenziją pardavėjui, vienu metu gali pasirinkti tik vieną, jam tinkamiausią teisių gynimo būdą. Vienintelis apribojimas – prašant nutraukti sutartį prekės trūkumas turi būti ne mažareikšmis (dėl ko daiktą galima toliau naudoti pagal paskirtį).

 

 1. Pareiga atlyginti prekės grąžinimo išlaidas

Nemažai ginčų kyla dėl siuntimo išlaidų atlyginimo, vartotojams nutraukiant nuotolinę pirkimo-pardavimo sutartį. Vartotojas gali patirti dviejų rūšių siuntimo išlaidas: prekės pristatymo išlaidas, kurias vartotojas apmoka užsisakydamas prekę ir siuntimo išlaidas, patirtas prekę grąžinant atgal pardavėjui. Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalis numato, kad vartotojas turi teisę per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. O pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas (CK 6.228(11) str. 2 d.). Taigi, pardavėjas privalo atlyginti vartotojo apmokėtas prekės pristatymo vartotojui išlaidas visais atvejais, nebent šalys susitarė kitaip. Tačiau pardavėjas neprivalo atlyginti vartotojo patirtų išlaidų grąžinant prekę pardavėjui, jei prekė vartotojui netiko. Tokia pareiga pardavėjui kyla tik tuomet, jei pardavėjas perdavė vartotojui nekokybišką prekę ir vartotojas prekę grąžinti nori dėl šios priežasties (CK 6.228(11) str. 6 d.).

 

 1. Vartotojų teisių gynimo būdai

Kaip jau minėjome, pardavėjas atsako tiek už tinkamos kokybės, tiek už sutarties sąlygas atitinkančios prekės perdavimą pirkėjui. Vartotojo pažeistų teisių gynimo būdo pasirinkimas priklauso nuo to, kokia vartotojo teisė buvo pažeista ir, koks yra pažeidimo pobūdis.

 

4.1. Vartotojo teisių gynimo būdai, kai pardavėjas pristatė asortimento neatitinkančias prekes

Jei pardavėjas perdavė vartotojui sutarto asortimento ir sutartyje numatytų sąlygų neatitinkančias prekes, kyla teisinės pasekmės, įtvirtintos Civilinio kodekso 6.332 straipsnyje. Jei visi pardavėjo pirkėjui perduoti daiktai neatitinka sutartų sąlygų – vartotojas turi teisę atsisakyti priimti visus daiktus ir už juos sumokėti, o jeigu kaina jau yra sumokėta – pareikalauti ją grąžinti.

Jei tik dalis pardavėjo pirkėjui perduotų prekių neatitinka sutartų sąlygų, pirkėjas turi teisę:

 • priimti asortimentą atitinkančius daiktus ir atsisakyti priimti asortimento neatitinkančius daiktus;
 • atsisakyti priimti visus daiktus;
 • pareikalauti pardavėjo pakeisti asortimento neatitinkančius daiktus daiktais, numatytais sutartyje;
 • priimti visus perduotus daiktus.

Civilinio kodekso 6.332 straipsnio 3 dalis numato, kad tuo atveju, jeigu pirkėjas atsisako priimti asortimento neatitinkančius daiktus arba pareikalauja juos pakeisti, jis turi teisę už šiuos daiktus nemokėti, o jeigu jau sumokėta – pareikalauti, kad jam būtų grąžinti sumokėti pinigai.

 

4.2 Vartotojo teisių gynimo būdai, kai pardavėjas perdavė netinkamos kokybės prekes

Vartotojų teisių gynimo būdus, kai pardavėjas vartotojui perduoda netinkamos kokybės prekes yra įtvirtinti Civilinio kodekso 6.334 straipsnyje. Šie būdai yra:

 • Teisė reikalauti, kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu. Svarbu pabrėžti, kad šiuo atveju netinkamos prekės tinkama keitimo išlaidos tenka pardavėjui.
 • Teisė reikalauti, kad būtų sumažinta prekės kaina.
 • Teisė, kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti.
 • Teisė atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

Įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, numato, kad vartotojas pirmiausia turėtų pasirinkti reikalauti pardavėjo nemokamai ir per protingą terminą pataisyti prekę arba pakeisti nekokybišką prekę tinkamos kokybės preke.

Tiesa, vartotojas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti pinigus iš karto, jeigu prekės trūkumas yra esminis.

Ar trūkumas yra mažareikšmis yra vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į daikto savybes ir paskirtį. Vertinant, ar trūkumas yra nedidelis įtakos taip pat gali turėti aplinkybė, kad trūkumui pašalinti pardavėjui netenka neproporcingai didelės išlaidos, įtakos taip turi aplinkybė, ar vartotojas su trūkumu esantį daiktą gali tinkamai naudoti pagal paskirtį.

 

Vartotojų aljanso vykdomas projektas „Ginčo šalių sutaikinimas sprendžiant vartojimo ginčus neteisminiu būdu“ iš dalies finansuojamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos lėšomis.